mazowsze serce polski     logo bip 2 male

   płońskMiejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku jest ogólnodostępną instytucją upowszechniania kultury podległą Samorządowi Miasta Płońska. Działa na rzecz społeczności lokalnej w celu zaspokajania jej potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych.
    Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku działa nieprzerwanie od 1947 roku, chociaż udokumentowane korzenie czytelnicze w mieście sięgają już końca XIX wieku, kiedy to tworzono prywatne księgarnie, czytelnie ludowe i biblioteki szkolne. Płońska Biblioteka Publiczna w czasie swojej prawie 70 -letniej historii przechodziła różne przeobrażenia statutowe związane z przemianami administracyjnymi i ustrojowymi państwa.  Pełniąc funkcje głównej książnicy powiatu płońskiego, wspierała edukację, popularyzowała wiedzę oraz była dobrze  prowadzonym ośrodkiem instrukcyjno-metodycznym  dla bibliotek niższego szczebla.
    Szczególny rozkwit Miejskiej Biblioteki Publicznej w Płońsku nastąpił po 1999 roku, kiedy to staraniem władz miasta, instytucja  otrzymała nową siedzibę przy ulicy Północnej 15 B. Dobre warunki lokalowe,  nowoczesne urządzenia technologiczne, wzrastające nakłady na zakupy nowości wydawniczych oraz  kreatywna kadra przyczyniają się do tego, że Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku jest  przyjaznym “miejscem czytania i miejscem działania”.
        Biblioteka obsługuje średnio  rocznie ok. 6 tys. stałych czytelników, którzy mogą bezpłatnie korzystać z  wartościowych i uniwersalnych zbiorów liczących 72 tys. woluminów.  Materiały biblioteczne są  stale uzupełniane i elektronicznie opracowywane. Zbiory Biblioteki to:
    •     uniwersalny i największy w regionie księgozbiór literatury pięknej, naukowej i popularnonaukowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
    •    encyklopedie, leksykony, słowniki, albumy ze wszystkich dziedzin wiedzy,
    •    bogaty zbiór powieści w językach obcych: angielskim i niemieckim oraz rosyjskim,
    •    42 tytuły prenumerowanych czasopism krajowych, w tym prasa lokalna,
    •    księgozbiór regionalny i wybrane dokumenty życia społecznego miasta, powiatu płońskiego i północnego Mazowsza,
    •    zbiory specjalne, dokumenty elektroniczne,
    •    kolekcje własne: “białe kruki”, cymelia, reprinty.
       
        Miejska Biblioteka Publiczna jest miejscem przyjaznym i otwartym na potrzeby swoich czytelników. Stale się rozwija, wprowadzając nowe standardy obsługi interesantów, należą do nich:
    •    wypożyczanie zbiorów na “zewnątrz”, udostępnianie na miejscu i wypożyczenia międzybiblioteczne,
    •    katalogi o-line, komputerowe bazy danych,
    •    doradztwo i pomoc w zakresie doboru literatury i tworzenia bibliografii,
    •    udzielanie informacji rzeczowych, katalogowych, tekstowych i bibliotecznych,
    •    stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu ( PIAP, IKONK@),
    •    usługi kserograficzne, skanowanie i laminowanie dokumentów,
    •    warsztaty edukacyjne i lekcje biblioteczne.
      Płońska książnica oprócz tradycyjnej funkcji informacyjnej, przyczynia się do promocji kultury i wiedzy w środowisku lokalnym. Jest organizatorem cyklicznych i kameralnych imprez zapewniających mieszkańcom Płońska kontakt ze znanymi osobistościami kultury polskiej. Do najbardziej oryginalnych projektów realizowanych przez MBP należą systematycznie organizowane od 2000 roku cykle pn:  Płońska  Biesiada Artystyczna, Płoński Salonik Literacki, wystawy plastyczne i warsztaty edukacyjne.
     Wśród wielu znakomitych  gości płońska publiczność miała okazję poznać takich gości jak : Wanda Chotomska, Maria Wiernikowska, Marek Kotański, Jadwiga Barańska, Jerzy Antczak, Krzysztof Kolberger, Marian Opania, Stanisław Górka, Wojciech Machnicki,  Zygmunt Broniarek, Dorota Gellner, Anna Onichimowska, Emilian Kamiński, Justyna Sieńczyłło, Stanisława Celińska, Barbara Rybałtowska, Teresa Lipowska, Czerwony Tulipan, Ernest Bryll, Marek Orzechowski, Maria Pakulnis, Wojciech Cejrowski , Władysław Bartoszewski, Anna Seniuk,   Szymon Hołownia,  Marzanna Graff – Oszczepalińska, Aleksander Mikołajczak, Ewa Kania, Jarosław Kret, Artur Barciś, ks. Adam Boniecki,  Dorota Stalińska, Piotr Machalica, Marek Zając, Olgierd Łukaszewicz.
        Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku jest aktywnym partnerem działań lokalnych, które służą utrwalaniu więzi społecznych. Dzięki współpracy z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi, organizacjami pozarządowymi, bankami oraz mediami  lokalnymi,  Biblioteka zrealizowała  lub uczestniczyła w wielu  wiele interesujących projektach. Mają one duże znaczenie w działaniach na rzecz promocji miasta oraz utrwalaniu historii regionalnej. Do najważniejszych należą:

    •    udział w projekcie “Płońsk – Stolicą kulturalną Mazowsza “(2005 r.),
    •    otwarcie Sienkiewiczowskiego Szlaku Turystycznego w Płońsku (2006 r.),
    •    współorganizacja wszystkich edycji “Międzynarodowych Dni ks. M. K. Sarbiewskiego “Chrześcijańskiego Horacego z Mazowsza””  (od 2005 r.),
    •    udział w kontaktach międzynarodowych z miastami bliźniaczymi, nawiązanych przez Samorząd Miasta Płońska ( od 2002 r.),
    •    współorganizacja wielu imprez plenerowych dla mieszkańców miasta, np.: Festyn z Książką, Piknik z Atrakcjami, Miasto Dzieciom: MAMA – TATA – JA”, POSTAW NA RODZINĘ” i in.,
    •    organizacja projektu “Kultura na Bank” oraz wystawy fotograficznej “W 80 zdjęć dookoła świata” - czyli urokliwe miejsce w obiektywach podróżujących płońszczan (2009 r.),
    •    współorganizacja koncertów w hołdzie zmarłym, powszechnie szanowanym płońszczanom Płońskie Zaduszki Muzyczne “Pamięć za serce” ze Szkołą Muzyki i Tańca “NUTKA”
    (od 2006 r.).
     
     Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku została dwukrotnie laureatem I miejsca w konkursie “Z kartek szelestem” w kategorii  “Najlepsze inicjatywy popularyzujące czytelnictwo i kulturę”, organizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie dla bibliotek publicznych Warszawy i województwa mazowieckiego (2005, 2007).


                                                                    “Biblioteka jest wielka przez swą gościnność
                                                                      a nie przez swe rozmiary”
                                                                                                                 (Rabindranath Tagore)
    KALENDARIUM MBP:

    1947 r. maj - otwarcie Biblioteki Powiatowej w Płońsku w lokalu przy ul. Płockiej 2 - pierwszej placówki bibliotecznej typu publicznego w historii miasta ( na mocy Dekretu z dnia 17.04. 1946 roku o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi, który powierzał państwu obowiązek zakładania i utrzymywania bibliotek). Kierowniczką została płońszczanka, pani Józefa Chyczewska .

    Pierwsza partia książek pochodziła z darów i wynosiła 500 woluminów. Była to głównie klasyka polska i obca przechowywana przez płońskie rodziny w dramatycznym okresie II wojny światowej. Późniejsze systematyczne zakupy wartościowego księgozbioru dokonywane ze środków państwowych, szybko pozwoliły Bibliotece stać się znaczącą placówką popularyzującą czytelnictwo i wspierającą dynamiczny rozwój oświaty w mieście i powiecie płońskim. Wkrótce przystąpiono do organizacji sieci bibliotek gminnych i punktów bibliotecznych w terenie. Jako pierwsze w powiecie płońskim działały biblioteki gminne wraz z punktami bibliotecznymi w Dzierzążni, Gralewie, Jońcu i Nowym Mieście. Z czasem niektóre punkty przerodziły się w biblioteki.

    1949r. grudzień - utworzenie w Płońsku drugiej Biblioteki . Była to Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą przy Placu Armii Czerwonej 1 (obecnie Plac 15 Sierpnia 1; kierowniczką placówki została pani Jadwiga Morawska. Projekt funkcjonowania dwóch Bibliotek w mieście nie przetrwał jednak zbyt długo. Przedsięwzięcie to okazało się mało ekonomiczne. Dlatego też w:

    1957 r. - połączenie placówek i powołanie instytucji pod nazwą Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Jej kierowniczką została pani Józefa Chyczewska, dotychczasowa kierowniczka Biblioteki Powiatowej. Przydzielenie dodatkowych etatów, spowodowało, że Biblioteka mogła lepiej spełniać swoje statutowe funkcje. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką pełniła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Warszawie.

    1968 r. - przeniesienie siedziby do czteroizbowego lokalu po Powiatowej i Miejskiej Radzie Narodowej przy ul. Płockiej 19 w Płońsku (do zabytkowego budynku poklasztornego Karmelitów Trzewiczkowych).

    1973 r. - dyrektorem placówki został pan Tadeusz Banaszewski. Nowy dyrektor przejął bogatą w księgozbiór i prężnie działającą placówkę.

    1975 r. – kolejna zmiana i reorganizacja Biblioteki, która przyjmuje nazwę na Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną ( na mocy Ustawy z dnia 28.05. 1975 roku o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa likwidującej powiaty i wprowadzającej nowy podział administracyjny kraju). Nadzór merytoryczny nad bibliotekami w terenie przejęła Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Ciechanowie.

    M-GBP w Płońsku prowadziła instruktaż, narady, szkolenia i doskonalenie zawodowe dla kadry bibliotek gminnych. Biblioteka, obok pełnienia swoich zadań merytorycznych, żywo uczestniczyła w życiu kulturalnym Płońska. Organizowano szereg imprez o charakterze kulturalnym i literackim: spotkania autorskie, spotkania z ludźmi kultury i nauki, odczyty i prelekcje, dyskusje nad książką, konkursy literackie.

    W związku z rozszerzaniem się granic miasta i powstaniem nowych osiedli mieszkaniowych, zaistniała potrzeba utworzenia filii bibliotecznej. Na początku 1975 r. otwarto Filię nr 1, tzw. „Bloki” przy ul. Zacisze 8. W 1981 r. została ona przeniesiona z powyższego lokalu do bloku przy ul. Kopernika 44 (obecnie ul. ks. R. Jaworskiego 10). Lokal był co prawda większy, ale znajdował się w piwnicy.

    1977 r. - nadanie Bibliotece w Płońsku imienia Henryka Sienkiewicza, wybitnego pisarza, pierwszego polskiego laureata nagrody Nobla w dziedzinie literatury, który przez pewien czas związany był z Płońskiem. W latach 1865 – 1866 przebywał na dworze rodziny Wejherów w pobliskim Poświętnem jako nauczyciel domowy.

    Otwarcie Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, a w 1978r. urządzenie stylowej Czytelni Książek i Prasy - po otrzymaniu przez M-GBP dodatkowych pomieszczeń sąsiadujących z dotychczasowymi. Starania te przyczyniły się do znacznego rozkwitu księgozbioru i poprawy warunków obsługi czytelników.

    1986 r. - dyrektorem Biblioteki została pani Barbara Jóźwiak pracująca w tejże instytucji od 1963 roku. Wkrótce otwarto w Płońsku dwie nowe filie. W 1986r. Filia nr 2 otrzymała lokum przy ul. Płockiej 50 (w siedzibie Miejskiego Domu Kultury), a w 1987r. rozpoczęła działalność Filia nr 3 przy ul. Zacisze 8 .Atrakcją tej placówki pn: Chatka Puchatka był księgozbiór skierowany głównie do młodego czytelnika oraz zbiory specjalne, takie jak: płyty, kasety magnetofonowe.

    Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym wprowadziła zasadniczą zmianę w strukturze Biblioteki. Biblioteki gminne stały się samodzielnymi jednostkami prowadzonymi przez gminy, a Biblioteka przestała sprawować nad nimi (jedna miejsko – gminna, siedem gminnych i dziewiętnaście filii) nadzór instrukcyjno – merytoryczny.

    1990r. - Biblioteka Publiczna w Płońsku przekształca się w Miejską Biblioteką Publiczną. Przemiany ustrojowo-ekonomiczne w kraju po 1989r. spowodowały, iż instytucje kultury – w tym biblioteki - przeszły pod opiekę samorządu terytorialnego. Zmiana ta w perspektywie czasu przyniosła znacznie poważniejsze konsekwencje.

    Na mocy Uchwały nr XI/80/92 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21.XII. 1992 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Płońsku ( MCKiS) w 1 stycznia 1993 r. Biblioteka Publiczna wchodzi w skład MCKiS, przestając istnieć jako samodzielna jednostka organizacyjna. Nową strukturę tworzyły połączone instytucje: Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Dom Kultury i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W okresie od 1.01.1993 r. do 8.03.1993 r.  funkcję dyrektora pełniła pani Bożena Grzyb ( dotychczasowa dyrektor MDK), natomiast od 9.03.1993r w wyniku rozpisanego konkursu dyrektorem MCKiS został pan Wiesław Cieplik. Biblioteka od tej chwili miała jedynie tzw. koordynatora, którym została st. bibliotekarz pani Bogusława Marczak. Zmniejszono liczbę etatów (z 13 zostało tylko 6).

    Rok 1994 przyniósł likwidację Filii nr 2 i nr 3. W związku z wcześniejszym oddzieleniem się gminy Płońsk od miasta, zdecydowano utworzyć Gminną Bibliotekę Publiczną z ¼ majątku Biblioteki Miejskiej. Z liczącego wówczas 88.000 woluminów księgozbioru, 22.000 przekazano Gminie Płońsk. Był to księgozbiór obu likwidowanych Filii oraz 7.167 woluminów z pozostałych działów, tj. Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci i Filii nr 1. Przekazano również czwartą część sprzętu bibliotecznego ( regały, stoły, krzesła, szafy, maszyny do pisania).

    1997 r. - Płońska Biblioteka obchodziła 50 lat swojego istnienia. Dla uczczenia jubileuszu Biblioteki ogłoszono konkurs na ex libris. Z nadesłanych prac jury wybrało projekt płońskiego artysty plastyka p. Józefa Wilhelma Nowaka, który stał się od tej pory znakiem firmowym Biblioteki .

    Ciągle powiększający się księgozbiór, z trudem mieszczący się w skromnych pomieszczeniach Biblioteki, wymagał większego lokalu. Potrzebę znalezienia nowego lokum dla Biblioteki dostrzegły władze miasta, które postanowiły przeznaczyć na ten cel lokal w nowo budowanym bloku komunalnym. Budowę rozpoczęto wczesną wiosną 1998 roku.

    1998r. - stanowisko dyrektora MCK objęła w drodze konkursu pani Danuta Kucińska. Istniejące w Bibliotece stanowisko koordynatora zamieniono na kierownika. Została nim pani Bogusława Marczak.

    Ustawa z dnia 24.07. 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa wprowadziła nowy podział administracyjny kraju. Płońsk znalazł się w województwie mazowieckim, a Biblioteka wróciła pod nadzór merytoryczny Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

    1999 r., luty - przeprowadzka do nowego lokalu o łącznej powierzchni prawie 400 m2 mieszczącego się przy ul. Północnej 15B. Nowa , funkcjonalna i estetyczna siedziba znacznie poprawiła dotychczasowy wizerunek biblioteki publicznej w mieście. Nowoczesne wyposażenie wszystkich wypożyczalni, pierwsze komputery i coraz większe środki na zakupu nowości wydawniczych – podniosły standardy obsługi czytelników. Biblioteka dysponuje: Wypożyczalnią dla Dorosłych, Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży z kącikiem czytelnianym oraz Czytelnią z kawiarenką internetową.

    1999r., listopad – jedyna Filia Biblioteczna zmienia siedzibę, zajmując lokal przy ul. Płockiej 19 ( po remoncie kapitalnym wcześniejszego lokum biblioteki głównej).

    2001r., wrzesień – zajęcie III miejsca i nagroda dla p. Bożeny Kaliściak w Konkursie "Wakacje z książką" organizowanym w ramach akcji promocji czytelnictwa w Polsce pod nazwą "Najpiękniejsze strony świata". Konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Dobro Lokalne .

    2001r.,grudzień - Wyróżnienie dla Biblioteki Publicznej w Płońsku w ogólnopolskim Konkursie Fundacji IDEE na najciekawsze inicjatywy, akcje podejmowane przez lokalne Biblioteki na rzecz krzewienia czytelnictwa w ramach prowadzonej przez Ministerstwo Kultury Kampanii promocji czytelnictwa za Płońskie Forum Dziecięcych Inicjatyw Pokojowych i bogaty w pomysły Festyn z książką .

    1 stycznia 2002r. – Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku ponownie uzyskuje samodzielność jako instytucja kultury, finansowana ze środków Samorządu Miasta Płońska ( mocą Uchwały Nr XL/80/2001 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 grudnia 2001 roku w sprawie podziału Miejskiego Centrum Kultury Płońsku i utworzenia wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku). Na stanowisko dyrektora powołano panią Bożenę Kaliściak, pracującą w płońskiej Bibliotece od 1993 r.

    2005r., grudzień - przyznanie I miejsca dla MBP w Płońsku w konkursie Z kartek szelestem w kategorii pn: Najciekawsze Inicjatywy Promujące Czytelnictwo w Województwie Mazowieckim oraz dwóch II miejsc w kategorii Czytelnik Rekordzista Mazowsza - organizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Nagrody te były uhonorowaniem wieloletniej aktywności kulturalnej Biblioteki w życiu społecznym miasta i regionu Płońska. Szczególnym powodzeniem cieszą się autorskie projekty kameralnych wieczorów artystyczno – literacko ; są to cykle pn: BIESIADA ARTYSTYCZNA, SALONIK LITERACKI, PASJE NASZYCH CZYTELNIKÓW .

    2006 r., czerwiec - Wyjazd studyjny płońskich bibliotekarzy do Holandii - na zaproszenie dyrektora Biblioteki Publicznej miasta Winschoten.

    2006r. ,listopad - otwarcie TURYSTYCZNEGO SZLAKU SIENKIEWICZOWSKIEGO w Płońsku - projektu realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Sienkiewicza , Towarzystwo Miłośników Ziemi Płońskiej, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział POŚWIĘTNE w Płońsku.

    2007r. maj - obchody 60.lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej ; uroczysty koncert galowy z udziałem bibliotekarzy, władz samorządowych Miasta Płońska, czytelników oraz partnerów i przyjaciół Biblioteki.

    2007r., grudzień - zajęcie I miejsca w konkursie pn: " Z KARTEK SZELESTEM - EDYCJA 2007" - w kategorii NAJCIEKAWSZE INICJATYWY PROMUJĄCE CZYTELNICTWO - organizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie dla bibliotek Warszawy i woj. mazowieckiego.

    2008 r., maj - odznaczenie na wniosek Dyrektora Biblioteki podczas uroczystości z okazji Święta Bibliotekarzy i Bibliotek oraz Dnia Kierbedziów organizowanego przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego,  honorową Odznaką "ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ" przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego płońskich bibliotekarek: st. kustosza mgr Bogusławy Marczak oraz st. bibliotekarza  Bronisławy Gralewskiej.

    2009 r., maj  - odznaczenie na wniosek Dyrektora Biblioteki podczas uroczystości z okazji Święta Bibliotekarzy i Bibliotek oraz Dnia Kierbedziów organizowanego przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego,  honorową Odznaką "ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ" przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego płońskiej bibliotekarki: st. kustosza mgr Bogumiły Iwanowskiej.

    2011 r., grudzień - zajęcie I miejsca i tytuł LAUREATA konkursu SAMORZĄDOWY LIDER ZARZĄDZANIA 2011 USŁUGI SPOŁECZNE w dziedzinie kultura w kategorii miasta małe i średnie - organizowanego przez Związek Miast Polskich za działania " Partnerstwo w kulturze i oświacie na przykładzie projektu "Płońskie Zaduszki Muzyczne PAMIĘĆ ZA SERCE" .

    2013 r., maj - udział MBP w wydaniu książki pt: "Misja Europa" napisanej przez uczniów szkół podstawowych miast bliźniaczych współpracujących z Płońskiem ( Antoing - Belgia, Crepy en Valoise - Francja, Zell Mosel - Niemcy, Płońsk - Polska); uroczysta premiera trójjęzycznej książki ( w jęz. polskim, francuskim i niemieckim) w belgijskim Antoing z udziałem inicjatorki Carole Bonnet, wszystkich młodych autorów oraz władz samorządowych zaprzyjaźnionych miast i partnerów. W projekcie uczestniczyli: koordynatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza 2 w Płońsku i  Urząd Miejski w Płońsku oraz autorzy: uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. St. Wyspiańskiego w Płońsku.

    2013 r., listopad - uroczyste otwarcie KOLEKCJI KSIĄŻEK PRZEKAZANYCH PRZEZ  WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO  MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PŁOŃSKU  - z udziałem  Darczyńcy, bibliotekarzy,  czytelników, władz samorządowych Płońska oraz mediów lokalnych.

    2013 r., grudzień - ukazanie się 1 numeru internetowej gazety młodych "PłońMY", powstałej w wyniku warsztatów dziennikarskich realizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Płońsku z inicjatywy i przy współudziale z Fundacją Dom Kultury w Warszawie. W projekcie udział wzięli uczniowie płońskich szkół ponadgimnazjalnych: I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza, Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica oraz Zespołu Szkół Nr 2 im. L. Rutkowskiego.

    2014 r. - przystąpienie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza w Płońsku do projektu realizowanego ze środków finansowych Biblioteki Narodowej  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek Priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych w: Szkole Podstawowej nr 2 w Płońsku, Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku i Gimnazjum Publicznym im. B. Chrobrego w Płońsku.    

    2014 r., maj - wydanie publikacji pt: Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego” – antologii wierszy nagrodzonych w dziesięciu pierwszych edycjach w latach 2015 – 2014 – przez Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana, Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Sienkiewicza w Płońsku i Miejskie Centrum Kultury w Płońsku. Publikacja z okazji organizacji 10 edycji Międzynarodowych Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego ”Chrześcijańskiego Horacego z Mazowsza” – jednego z najwybitniejszych przedstawicieli europejskiego baroku – poety piszącego w języku łacińskim, urodzonego w Sarbiewie k/Płońska.

    2015 r., maj – Ukazanie się książki pt: „Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ i jego twórczość. Studia i materiały” – publikacji dofinansowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczna im. H. Sienkiewicza z okazji XI Międzynarodowych Dni ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.

    2015 r., maj – przystąpienie do ogólnopolskiej akcji NOC BIBLIOTEK i zorganizowanie płońskiej edycji z udziałem aktorki – poetki p. Doroty Stalińskiej oraz  wernisażem malarstwa Krzysztofa T. Sowińskiego i fotografii Katarzyny Rólki.

    2015 r., lipiec – rozpoczęcie prac nad koncepcją budowy nowej siedziby Filii Bibliotecznej w ramach zespołu powołanego przez Burmistrza Płońska; spotkania robocze i wyjazdy studyjne do warszawskich bibliotek oraz  opracowanie wstępnych założeń.

    2015 r., listopad – zorganizowanie jubileuszowych 10 Płońskich Zaduszek Muzycznych „Pamięć za Serce” przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Szkołę Muzyki i Tańca „Nutka”  w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku przy współpracy ze szkołami i organizacjami społecznymi ze specjalnym udziałem gości: wybitnego aktora Olgierda Łukaszewicza i red. Marka Zająca.

    2015 r., grudzień - uhonorowanie pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza listami gratulacyjnymi z okazji obchodów 25.Lat Płońskiego Samorządu Terytorialnego  podczas Gali Samorządowej organizowanej przez Burmistrza Miasta Płońsk.

    2016 r., styczeń – uruchomienie elektronicznego udostępniania zbiorów przez Wypożyczalnię dla Dorosłych i Czytelnię Multimedialną; przygotowania do kolejnych etapów: maj – Filia Biblioteczna, lipiec – Oddział dla Dzieci i Młodzieży.

    2016 r., kwiecień – inauguracja cyklu „Płońskie Spotkania z Mistrzami” – projektu realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Sienkiewicza w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w ramach Płońskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Zadanie to jest jednym z pięciu zwycięskich projektów wyłonionych w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Referat Promocji, Konsultacji i Inicjatyw Społecznych. Pierwsze spotkanie zorganizowano z prof. Szewachem Weissem – Honorowym Obywatelem Miasta Płońska, izraelskim politykiem i dyplomatą, byłym Ambasadorem Izraela w Polsce, wykładowcą akademickim i autorem licznych książek i publikacji.

    2016 r., maj – powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej w Płońsku realizacji zadań biblioteki powiatowej na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Powiatu Płońskiego i Burmistrzem Miasta Płońsk z dnia 29.04. 2016 r. na okres od 1.05. do 31.12.2016 r.

Go to top