Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Lucjan Biliński (1930 – 2015) absolwent Wydziału Historii na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1954 r. pracował w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej w Warszawie, od 1957 r. w Centralnym Archiwum Wojskowym a w latach 1960  - 2001 w Ministerstwie Kultury Dziedzictwa Narodowego. Był współautorem i interpretatorem aktów prawnych z dziedziny bibliotekoznawstwa i zagadnień pokrewnych. Problematykę tę wykładał w Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej  im. H. Radlińskiej oraz w Podyplomowym Studium Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1968 r. członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przez wiele lat uczestniczył w pracach komitetu redakcyjnego czasopism: „Informatora Bibliotekarza i Księgarza” oraz „Bibliotekarza”, a także serii wydawniczej SBP „Propozycje i Materiały”. Działał również w Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZG SBP i Zespole Historyczno – Pamiętnikarskiem Oddziału Warszawskiego SBP. Jego liczne publikacje książkowe i artykuły obejmują problematykę bibliotekarstwa, edytorstwa, dystrybucji książek a także kształcenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy. Autor m.in. książek: Polonika w zbiorach bibliotecznych w Wielkiej Brytanii (1997), Wiedza o nauce i literaturze niebeletrystycznej (1997), Biblioteki publiczne końca XX wieku (2001), Z Mazowsza do sławy paryskiego Panteonu (2003), Nauka i technika w programach edukacyjnych (2006) Prawo biblioteczne na co dzień (2006).  Współautor i redaktor wydawnictwa Vademecum Bibliotekarza (2002). Był przyjacielem Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy.

Spotkanie odbędzie się 17 maja (wtorek) godz. 15.00 w sali konferencyjnej w Gmachu im. St. Kierbedziów ul. Koszykowa 26/28, wejście III

Szukaj na stronie