Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Głównej Województwa Mazowieckiego stosuje zasady etyki wydawniczej oparte na wytycznych COPE. Zalecenia te są dostępne na stronie internetowej https://publicationethics.org

 

Przyjęte standardy etyczne w praktykach publikacyjnych mają na celu przeciwdziałanie nieuczciwości oraz brakowi rzetelności w działalności naukowej.

Osoba zgłaszająca tekst zobowiązana jest dostarczyć oryginalne dzieło, wolne od plagiatu, autoplagiatu, ghostwritingu, guest authorshipu, wad prawnych, które nie zostało stworzone przez sztuczną inteligencję (IA). Powinna klarownie i precyzyjnie określić autorstwo wszystkich części tekstu oraz udokumentować wkład poszczególnych osób w jego powstanie. Ponadto powinna podać informacje dotyczące osób inicjujących poprawki na etapie tworzenia tekstu i tych, które współpracowały z osobą odpowiedzialną za autorstwo lub redakcję podczas procesu autoryzacji zredagowanego materiału, a także uwzględnić osoby odpowiedzialne za opracowanie założeń metodycznych, struktury tekstu itp.

Konieczne jest upublicznienie ewentualnych finansowych źródeł wspierających publikację, wkładu instytucji badawczych, stowarzyszeń oraz innych organów finansujących. Obowiązek udostępnienia tych informacji spoczywa na osobie przekazującej manuskrypt.

 

W przypadku wycofania tekstu i decyzji o złożeniu go w innym wydawnictwie, należy dostarczyć jego oryginalną wersję (przed przeprowadzeniem recenzji wewnętrznych i zewnętrznych, oraz procesem redakcyjnym).

 

 

 

 

Szukaj na stronie