Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

Правила взяття  книг до дому  із зібрання  залу Запозичення, Основного відділу (читального залу) та Музею дитячої книги Публічна бібліотека м.ст. Варшави – Головна бібліотека Мазовецького воєводства для громадян України, які мають статус біженця

 

 1. Підставою використання колекцій Бібліотеки є «Картка читача».
 2. 2. Записуючись до бібліотеки, читач зобов'язаний пред'явити паспорт з печаткою в'їзду до Польщі з 24 лютого 2022 року, документ з номером PESEL-em, заповнити форму «Зобов'язання» чи «Декларацію», якщо він буде користуватися тільки читальним залом.
 3. До відділу Запозичення записуємо лише повнолітніх.
 4. Книги для дітей та підлітків можуть бути запозичені тільки особами, що досягли 18 років.
 5. Читач зобов'язаний вказати адресу свого перебування у Польщі. У разі зміни місця проживання, читач повинен негайно повідомити про цей факт відділ Запозичення.
 6. Протягом 18 місяців, з дня зарахування до бібліотеки, читач звільняється від сплати відповідної застави (до подальшого повідомлення). У випадку з книгами із обов‘язковою заставою, умови зберігаються.
 7. Читач може запозичити три книги з колекцій бібліотеки терміном на 30 днів.
 8. На прохання читача, до завершення кінцевого терміну повернення даної книги, відділ Запозичення може продовжити строк  взяття книги до дому за умови, що вона не була замовлена іншим читачем. Продовження терміну повернення позиченої книги може бути зроблено тільки один раз на термін 30 днів. Після закінчення встановленого  терміну, продовження не можливе.
 9. Читач, що не повернув книгу у встановлений термін і не продовжив його, зобов'язаний сплатити бібліотеці збір у розмірі 0,40зл.(сорок грош) за усі дні прострочення (за винятком святкових днів) і за кожну книгу окремо, та повернути  витрати за нагадування (листи), надіслані бібліотекою.
 10. За детальною інформацією про взяття книг до дому, можна ознайомитися в Правилах залу Запозичення.

 

*****

 

Zasady wypożyczania książek ze zbiorów Wypożyczalni, Działu Zasadniczego (Czytelni) i Muzeum Książki Dziecięcej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego osobom z Ukrainy, mającym status uchodźcy:

 1. Podstawą korzystania ze zbiorów Biblioteki jest Karta Czytelnika.
 2. Zapisując się do Biblioteki czytelnik zobowiązany jest okazać paszport ze stemplem wjazdu do Polski od 24 lutego 2022 roku, dokument z nadanym PESEL-em, wypełnić druk „Zobowiązanie” bądź „Deklarację” (jeśli będzie korzystać tylko z czytelni).
 3. Do Wypożyczalni zapisujemy tylko osoby pełnoletnie.
 4. Książki dla dzieci i młodzieży mogą wypożyczać tylko osoby pełnoletnie.
 5. Czytelnik zobowiązany jest podać adres swojego zamieszkania na terenie Polski. W razie zmiany miejsca zamieszkania Czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wypożyczalnię.
 6. Przez okres 18 miesięcy od daty zapisania się do Biblioteki, Czytelnik zwolniony jest z wpłacenia obowiązującej kaucji (do odwołania). W przypadku książki opatrzonej kaucją specjalną utrzymujemy ją w mocy.
 7. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć ze zbiorów Biblioteki 3 książki na okres 30 dni.
 8. Na prośbę Czytelnika, złożoną przed upływem terminu zwrotu danej książki, Wypożyczalnia może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki pod warunkiem, że nie została ona zamówiona przez innego Czytelnika. Przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonej książki można dokonać tylko raz na okres 30 dni. Po przekroczeniu regulaminowego terminu zwrotu wypożyczonych książek nie można go prolongować.
 9. Czytelnik, który nie zwrócił książki w wyznaczonym terminie i nie dokonał prolongaty, jest obowiązany do wniesienia na rzecz Biblioteki opłaty w wysokości 0,40 (czterdziestu) groszy od jednego woluminu za każdy dzień zwłoki (z wyłączeniem dni świątecznych) oraz do zwrotu zryczałtowanych kosztów wysłanych przez Bibliotekę upomnień.
 10. Szczegółowe dane dotyczące wypożyczania książek znajdują się w Regulaminie Wypożyczalni.

Szukaj na stronie